„Usprawnienie usługi lokat walut wirtualnych poprzez algorytmy dla własnej sieci blockchain”

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie usługi lokat walut wirtualnych świadczonych na własnej sieci blockchain o algorytmy automatyzujące obecny sposób obsługi lokat.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa dostępu do lokat opartych o kryptowaluty, wzrost zasięgu świadczonych usług oraz wzrost przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania na rynku blockchain, – obniżenie kosztów operacyjnych poprzez oszczędność czasu pracowników i przyspieszenie obsługi klienta.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: BELTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Całkowita wartość projektu: 476 842,11 zł

Wartość dofinansowania: 329 525, 02 zł

Okres realizacji: 01/01/2021 – 31/10/2021

Opracowanie algorytmu wraz z oprogramowaniem do optymalizacji kierowania mocy obliczeniowej pomiędzy różne blockchainy

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmu i oprogramowania do optymalizacji wykorzystania mocy obliczeniowej i rozdzielenia jej pomiędzy różne blockchainy. Celem prac badawczo-rozwojowych jest dobór optymalnego algorytmu haszującego zapewniającego najwyższe bezpieczeństwo użytkownika, optymalizacja ustawień serwerów obliczeniowych w zakresie optymalnego poziomu zasilania rdzenia, taktowania pamięci, taktowania rdzenia procesora haszującego, w taki sposób, aby uzyskać najniższy pobór prądu oraz najwyższe zyski ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług haszujących dla klienta zewnętrznego na potrzebny różnych blockchainów dostepnych na rynku.

Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa i procesowa – opracowany algorytm będzie optymalizować intensywność pracy urządzeń haszujących w zależności od aktualnej taryfy energii elektrycznej, zapewni monitoring temperatury oraz systemów chłodzących, a w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych ograniczy moc lub w przypadku niedostatecznego chłodzenia wyłączy serwery.

Cele Projektu:

Projekt posiada następujące cele:
Cele jakościowe:
– podniesienie jakości świadczonych usług, opartych na wykorzystaniu i łączeniu blockchain poprzez m.in. wzrost zabezpieczenia danych oraz bieżące monitorowanie zużycia serwerów,
– obniżenie jednostkowych kosztów energii elektrycznej,
– wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie dostępnej mocy obliczeniowej serwerów i opłacalności sprzedaży mocy obliczeniowej,
– zapewnienie wymaganej spójności projektu dzięki posiadaniu własnego zaplecza technicznego do jego obsługi,
– stymulowanie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu poprzez ograniczenie poboru prądu, monitoring temperatury oraz systemów chłodzących, ograniczenia mocy w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych, wyłączenie serwerów w przypadku niedostatecznego chłodzenia.
Cele ilościowe:
– obniżenie kosztów operacyjnych poprzez oszczędność czasu pracowników i przyspieszenie obsługi klienta.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Beneficjent: Belters sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 487846,92 PLN

Wartość dofinansowania: 337129,95 PLN

Okres realizacji: 01/07/2020 – 30/06/2021